Finch @ The Glasshouse (Pomona, CA); 2/28/15 - Burning Stars